Referencje

SAMODZIELNY Co PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM w Szczecinie

Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć.

Dot. : Opinia użytkownika na temat aparatu MIRUS

Aparat MIRUS był testowany w Klinice Anestezjologii Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć w okresie od 20 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 w tym czasie sedację wziewną zastosowano u 4 pacjent w. Przez ten czas zespół lekarski oraz pielęgniarski zgromadził opinie na temat pracy urządzenia MIRUS:

 • prosty w obsłudze
 • przejrzysta szata graficzna, intuicyjny
 • oszczędza czas przygotowania lek w do pomp strzykawkowych
 • szybki efekt wprowadzenia i wyprowadzenia z sedacji
 • zdecydowanie szybsza możliwość oceny stanu neurologicznego pacjent w po odłączeniu anestetyku wziewnego
 • umożliwia większą sterowalność głębokości sedacji w por wnaniu do lek w stosowanych w pompie infuzyjnej z powodu krótszego czasu działania leku wziewnego (sevofluran vs propofol)
 • cena sedacji wziewnej na poziomie dożylnej
 • wewnętrzne zasilanie awaryjne
 • urządzenie małe - umożliwia efektywną optymalizację miejsca roboczego przy pacjencie
 • urządzenie ma wysoki poziom bezpieczeństwa dla personelu z powodu dobrze dopracowanego systemu zabezpieczeń i alarmów w przypadku rozszczelnienia układu
 • atwy do dekontaminacji (mało wystających elementów)
 • wytrzymały i mało podatny na uszkodzenia mechaniczne z powodu zwartej budowy i minimalnej ilości wystających poza bryłę urządzenia drobnych, delikatnych elementów
 • sprawny, kompetentny serwis
 • instrukcja obsługi przejrzysta i umożliwiająca rozwiązanie większości napotykanych przez użytkownika problemów

prof. dr hab lek. med. Maciej Żukowski
Lekarz kierujący Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

mgr Marta Mazur
Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dot. : Aparatu do sedacji wziewnej MIRUS

Urządzenie do prowadzenia sedacji wziewnej MIRU zostało użyte (na drodze testów) w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pierwszym kwartale 2022 r.

Sedacja wziewna nie była do tej pory podejmowana w Polsce. Główną przyczyną tego stanu była jej niedostępność. Wprawdzie na początku XXI w. znane było urządzeni AnaConDa, ale z powodu wysokiej ceny - nie zyskało ono na popularności.

Bez patosu ... , możliwość prowadzenia sedacji wziewnej w warunkach OIT była przeze mnie wyczekiwana.

W zależności od użytego leku wziewnego, technika ta znajduje zastosowanie u chorych których zespołowi leczącemu zależy m.in. na zmniejszeniu objętości podawanych płynów. Propofol - stosowany najczęściej do sedacji powoduje, że konieczne jest podanie go w objętości prawie 600 ml (przy masie chorego 70kg i dawce: 3,5 mg/kg/godz.). Mając na względzie spore trudności z utrzymaniem bilansu płynowego u chorych leczonych w OIT (najczęściej przewodnienie) wątek ten nie wymaga dalszego rozwinięcia.

Propofol stabilizowany jest 10% olejem sojowym, przez co zachodzi konieczność uwzględnienia tłuszczu (zatem i kalorii) znajdującego się w leku służącym sedacji.

Leki podawane dożylnie ulegają metabolizmowi, przez co u chorych u których współistnieje niewydolność wielonarządowa - zjawisko to musi być brane pod uwagę.

Wziewne leki znieczulające (sewofluran/ izofluran/ desfluran) ulegają metabolizmowi w niewielkim stopniu. Odpowiednio 3-5%, 0,1 %, 0,01-0,02% co oznacza. że praktycznie ich metabolizm jest niewielki.

Anestetyki wziewne charakteryzują się niskim współczynnikiem przepuszczalności krew-­gaz, przez co możliwa jest szybka zmiana głębokości sedacji.

Charakterystyka niektórych wziewnych leków znieczulających pozwala na używanie ich u chorych z PoChP (znane są przypadki niemałych trudności w leczeniu chorych  z podwyższonym oporem dróg oddechowych). Użycie np. sewofluranu powoduje bronchodilatację.

Faktem jest, że zużycie anestetyku wziewnego jest większe, aniżeli na bloku operacyjnym, na którym aparaty pracują w metodzie półzamknięteh. Mirus pracuje w metodzie półotwartej, tj. takiej, w której dopływ świeżych gazów do układu oddechowego jest równy wentylacji minutowej. Nie jest to niebezpieczne dla personelu z uwagi na wyciąg gazów.

Samo urządzenie Mirus:

 • ma niewielkie wymiary
 • ma konstrukcję umożliwiającą szybkie przygotowanie do pracy
 • ma czytelny ekran, na którym widoczne są wszelkie parametry charakteryzujące użyty anestetyk
 • jest proste w obsłudze i intuicyjne